Karin Frank   home   sculpture   portrait   woodcut   drawing 

<
>
Karin Frank, zusammengewachsen, 2014
Holz bemalt / wood painted, Länge / length: 61 cm
 
alle Fotos (c) Karin Frank / all images (c) Karin Frank - all rights reserved